Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'dan "Hoca Ahmed Yesevi" Konferansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "Üniversiteli Gençler Yaz Okulu" programı çerçevesinde Türk Dünyası'nın çeşitli coğrafyalarından Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne gelen genç eğitimcilere, "Hoca Ahmed Yesevi" adlı bir konferans verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi tiyatro ve sinema salonunda Türk Dünyası'nın genç eğitimcilerine seslenen Başkan Yıldız, öncelikle herkesin bir yerlerde tatilini yaptığı bu dönemde, sizlerin bu kutlu coğrafyada bulunmanızın hem ilmi ve tecrübe anlamında gelişmenize hem de Türk Dünyası gençlerinin birbirleriyle olan münasebetlerinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Konferansına Ahmed Yesevi Hazretlerinin, "Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip / Talep edenlere inci, cevher saçtım ben işte / Riyazeti sıkı çekip, kanlar yutup / 'İkinci defter' sözlerini açtım ben işte." hikmetiyle başlayan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerini anlamanın, hikmetlerinden süzülen felsefî öğretisini idrak ve hayatımıza da tatbik etmenin insanlığın mutlak mutluluğa ulaşmasının bir reçetesi olduğunu söyledi.

Hoca Ahmed Yesevi'nin doğduğu yer olan Kazakistan'ın Sayram kasabasından dini ve tasavvufî eğitimine ve oradan da bugünkü adı Türkistan olan Yesi şehrine yerleşmesine kadar pek çok konuda bilgi veren Başkan Yıldız, babası İbrahim Şeyh'in Sayram civarında tanınmış bir sûfî olan Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin uzun yıllar boyunca halkı maneviyatla irşat ettiğini söyledi.

Anne ve babasını küçük yaşlarda kaybeden Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin Arslan Bab ve Yusuf Hamedânî gibi din büyüklerinden dersler aldığını belirten Başkan Yıldız; Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi mutasavvıflar üzerinde de tesiri olduğunu dile getirdi.

Ali Şir Nevâyî tarafından "Şeyhü'l-meşâyih", Şeyh Feridü'd-dîn-i Attâr tarafından da "Pîr-i Türkistan" lakaplarıyla vasıflandırıldığını belirten Başkan Yıldız, Türkistan, Mâverâünnehir ve Orta Asya'da olduğu gibi Anadolu'da da kendilerini Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin neslinden sayan Semerkandlı Şeyh Zekeriyyâ, Üsküplü Şair Atâ ve Evliya Çelebi gibi ünlü şahsiyetlerin olduğu bilgisini de verdi.

Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin vakitlerini 3'e ayırdığını dile getiren Başkan Yıldız, ilk ve en önemli kısmını ibadet ile zikir, ikinci kısmını talebelerine zâhirî ve bâtınî ilimler öğreterek ve üçüncü olarak son kısmını da alın teri ile geçimini sağlamak için tahta kaşık ve kepçe yapıp bunları satarak geçirdiğini söyledi.

Hz. Peygamberimizin sünnetine bağlı olan Hoca Ahmed Yesevi'nin, Hz. Peygamberimizin vefat yaşını düşünerek rivayetlere göre 63 yaşına gelince, dergahının altında küçük bir oda şeklinde çilehane yaptırıp ömrünün geri kalanını burada ibadet ve tefekkürle geçirdiğini ifade eden Başkan Yıldız, Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin türbesinin içinde bulunan Tay Kazan, Halımhâne, Halvethâne, Kudukhâne, Tuğ (ucunda at kuyruğu kılları, sancak ve alem olan bir direk), Gürhâne  (Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin mezarının bulunduğu oda) ve türbenin yapısı hakkında da geniş bilgiler aktardı.

Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin Dîvân-ı Hikmet'inde yer alan bazı şiirlerinin Yunus Emre'nin şiirleriyle şekil ve içerik yönlerinden büyük benzerlikler taşıdığını dile getiren Başkan Yıldız, Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin Dîvân-ı Hikmet başta olmak üzere Fakrnâme, Risâle der Âdâb-ı Tarikat ve Risâle der Makâmat-ı Erbâ'în adlı eserleri hakkında da bilgiler verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kuruluşu ve tarihi hakkında da malumatlar aktaran Başkan Yıldız, Üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sınır ötesi yükseköğretim tecrübesine sahip olması bakımından da önemli bir misyona sahip olduğunu belirtti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde bugün 21 farklı ülke ve 33 farklı topluluktan yaklaşık 15 bin civarında öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Başkan Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin 9 fakülte ve 1 yüksekokulda eğitim verdiğini söyledi.

2016 yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmed Yesevi Yılı ilan edilmesi için ve ilan edildikten sonra da bu çerçevede gerçekleştirdikleri faaliyetlerden de bahseden Başkan Yıldız, bu faaliyetleri; Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerine ait eserlerin ve Hoca Ahmed Yesevi Hazretleri hakkında yazılmış kitapların yayınlanması, Türkiye'de bulunan ve adı Ahmet Yesevi olan yaklaşık 80 civarında okula Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin türbe kapısı şeklinde bir kitaplık ile yayınlanan kitapların hediye edilmesi, çocuklar için Hoca Ahmed Yesevi hikaye kitabının basılması, tiyatro oyununun yazılması ve sahnelenmesi, Hoca Ahmed Yesevi beste yarışması yapılması ile yarışma neticesinde ortaya çıkan eserlerden bir albüm oluşturulması, Hoca Ahmed Yesevi Hazretleri ile ilgili tüm Türk Dünyası'nda çok sayıda konferans, seminer, panel, sempozyum, sohbet ve yuvarlak masa toplantıları yapılması vb. olarak sıraladı.

Konferansın son bölümünde genç eğitimcilerin sorularını cevaplandıran Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'la birlikte çektirilen fotoğrafların ardından program sona erdi.


Haber Resimleri